This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

EID AL AUDHA - KOOP 3 OLIËN EN KRIJG DE GOEDKOOPSTE MET 50% KORTING OF KOOP 3 OLIËN EN KRIJG DE GOEDKOOPSTE MET 50% KORTING

HERROEPINGSRECHT

Een consument is de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer artikelen in het kader van één bestelling heeft besteld en deze in één keer zijn of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in ontvangst heeft genomen, indien u in het kader van één bestelling meerdere artikelen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Lamar e. K. Annenheider Straße 203, 27755 Delmenhorst, telefoonnummer: +49 (0) 4221-5885990, e-mailadres: kundenservice@sunnamusk.de) een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) sturen over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de producten vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de producten.

 

U bent uitsluitend aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting en verval

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;

- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

- de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd;

- voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden; - voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Aan Lamar e. K. Annenheider Straße 203, 27755 Delmenhorst, e-mailadres: kundenservice@sunnamusk.de:

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten ( *)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

- besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- naam van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier) - datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Your bag

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €50 away from free shipping.
No more products available for purchase